Deklaracja Niepodległości Kraju Nowalskiego


Wywodzący się z różnych miejsc Polski i świata, złączony przez więzy internetowe, Naród Nowalski, spełnia dziś swoje pragnienia dotyczące suwerenności i niepodległości. Ta potrzeba wolności i niezawisłości stanowi niezbywalne prawo Narodu. Po ośmiu realnych latach istnienia, więzy łączące mieszkańców stały się na tyle silne, że wszyscy czujemy się częścią jednego, wspaniałego Narodu, który ma prawo do decydowania o sobie.

Art. 1.
My, suwerenny Naród Nowalski, ogłaszamy, że dziś, tj. 9 lipca 2006 r., powstaje niepodległy Kraj Nowalski ze stolicą w Lene.

Art. 2.
(1)
Pierwszym Królem Nowalu zostaje Matt Zdolny.
(2)
Król obejmuje władzę w ciągu 3 dni od ogłoszenia Deklaracji Niepodległości.
(3)
W trakcie koronacji Król wypowiada słowa przysięgi:
"Ślubuję dbać o dobro kraju i pilnować jego suwerenności i niepodległości. Zobowiązuję się do działań służących na celu pokojowemu współistnieniu Nowalu z pozostałymi krajami mikroświata, dbając jednocześnie o dobro obywateli Nowalu. Nie będę prowadził żadnych działań, mających na celu ograniczenie praw przysługujących wszystkim mieszkańcom kraju z racji bycia człowiekiem."
Przysięga może być zakończona słowami "Tak mi dopomóż Bóg"
(4)
Po zaprzysiężeniu Król w ciągu 24 godzin wygłasza orędzie do Narodu, w którym powinna być zawarta wizja Kraju Nowalskiego w przyszłości, do której kraj powinien dążyć.

Art. 3.
(1)
Terytorium kraju zasięgiem obejmuje Wyspę Nowalską, podzieloną na 3 terytoria:
- Nowal, z siedzibą w Lene,
- Moxpin, z siedzibą w Moxpinburgu,
- Melanchton, z siedzibą w Metropolis.
(2)
Wszystkie 3 terytoria stanowią integralną całość Kraju. Każdym z nich rządził będzie Gubernator, wybierany początkowo przez Króla, w późniejszym okresie wybierany w demokratycznych wyborach.
(3)
Nie wolno łączyć stanowiska Gubernatora ze stanowiskiem Posła.
(4)
Do czasu uchwalenia konstytucji miasta i osady są zarządzane przez Gubernatorów terytorium, w którym się znajdują.
(5)
W wypadku rezygnacji Gubernatora, aż do czasu powołania nowego Gubernatora terytorium rządzi Książę posiadający tytuł władzy nad tym terytorium, lub Król, jeżeli takiego Księcia nie ma. Król może przekazać pełnienie obowiązków Gubernatora dowolnemu obywatelowi Nowalu.

Art. 4.
(1)
Ustrój kraju to monarchia. Głową państwa jest Król, który wybiera swojego następcę w wypadku potrzeby odejścia z kraju. Król ma prawo wydawać dekrety poza normalnym tokiem legislacyjnym.
(2)
W ciągu dwóch tygodni po uchwaleniu konstytucji mają zostać przeprowadzone demokratyczne wybory, w których wybrany zostanie skład Parlamentu, liczba miejsc w Izbie zostanie określona w konstytucji.
(3)
W ciągu 4 dni od uchwalenia Deklaracji Niepodległości Król powołuje premiera lub rozpisuje wybory na to stanowisko.
(4)
Po powołaniu na stanowisko premier jest zobowiązany przedstawić w ciągu tygodnia skład Rządu, który musi zostać zatwierdzony przez Króla.
(5)
W ciągu 72 godzin od zatwierdzenia Rządu premier i król wygłaszają orędzia do Narodu. W orędziu premiera powinna zostać zawarta wizja kierunku polityki państwa.

Art. 5.
Korzystając z monteskiuszowego wynalazku, władza w kraju jest podzielona na 3 części: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Do czasu uchwalenia konstytucji, władzę ustawodawczą stanowi Rząd, wykonawczą Król, a sądowniczą Sąd Królewski.

Art. 6.
(1)
Każdy może zostać mieszkańcem Nowalu, niezależnie od pozostałych posiadanych obywatelstw innych państw wirtualnych.
(2)
Aby zostać mieszkańcem Nowalu, trzeba wypełnić wniosek o zamieszkanie, dostępny na stronie internetowej państwa.
(3)
Wniosek zostaje rozpatrzony przez Króla, który decyduje, czy przyjąć daną osobę.
(4)
Do czasu utworzenia w kraju szkoły uczącej najważniejszych wiadomości o kraju, o przyznaniu obywatelstwa decyduje Król.
(5)
W chwili uchwalenia niepodległości obywatelstwo automatycznie otrzymują członkowie Rady Królewskiej.

Art. 7.
(1)
Kraj Nowalski ma zamiar współpracować z pozostałymi mikronacjami w celu stworzenia stabilnego mikroświata wirtualnego.
(2)
Kraj Nowalski będzie zabiegał o uznanie przez wszystkie duże mikronacje w polskim Internecie, a także poza Polską, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
(3)
Tymczasowo kontaktami z innymi mikronacjami zajmuje się Król lub jego pełnomocnik, wyznaczony przez Króla.

Art. 8.
(1)
Organem oficjalnym państwa jest strona internetowa. To na niej można zgłosić wniosek o obywatelstwo.
(2)
Życie kraju toczy się przede wszystkim na Forum.
(3)
Wszyscy mieszkańcy kraju mają prawo do swobodnej wypowiedzi, jeżeli nie naruszają niczyich dóbr osobistych.
(4)
W wypadku klęski żywiołowej (awarii Forum) życie kraju zostaje przeniesione na Listę Dyskusyjną.

Art. 9.
Jeden miesiąc realny to jeden rok nowalski.

Art. 10.
Do czasu powołania niezawisłego sądu wszystkie sprawy sądowe w kraju rozstrzyga Król.

Art. 11.
(1)
Każdemu mieszkańcowi Nowalu przysługują takie same prawa jak wszystkim innym ludziom na świecie, zwane prawami człowieka.
(2)
Obywatele i mieszkańcy Nowalu nie mogą być prześladowani ze względu na przynależność narodową, religijną czy poglądy.

Art. 12.
Deklaracja Niepodległości jest najważniejszym aktem prawnym w kraju aż do utworzenia konstytucji. Żaden inny akt prawny nie może łamać ustaleń Deklaracji

Nowal Menu główne

Nowal Władze i prawa

Nowal Obywatele,rejestracja

Nowal Miejscowości

Nowal Szybki kontakt

Nowal Instytucje w kraju

Nowal Linki zagraniczne